Tehtävät :: Tutkimustoiminta

TUTKIMUSTOIMINTA

Tutkimustoiminnan periaatteena on tuottaa sovellettua, ajankohtaista, totuudenmukaista ja luotettavaa aineistoa liiton muiden toimijoiden käyttöön. Tutkimustoiminnan sisältö määräytyy pitkälti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä aluekehityslain nojalla. Toiminnalla palvellaan sekä maakunnan suunnittelun yleisiä että liiton muiden vastuualueiden tarpeita, joita ennakoimalla ohjataan toimintojen tarkempi sisältö ja ajoitus. Tällä sivustolla julkaistaan valikoidusti sellaista tutkimustoiminnan tuottamaa aineistoa, jolla oletetaan olevan myös yleisempää käyttöä.

Vastuualueella toteutetaan kahta prosessia: runkotoimintoja ja sisäisiä tilaustöitä. Runkotoimintoina tuotetaan ja ylläpidetään maakunnan tilaa ja kehitystä kuvaavia seurantaindikaattoreita, tuotetaan kartta- ja tilastotuotteita, lainsäädännön edellyttämää tietoa ja perusselvityksiä sekä hankitaan ja ylläpidetään numeerisia aineistoja. Tuotettu tietomateriaali palvelee myös sinällään perusaineistona muiden vastuualueiden tarpeita. Tilaustöinä laaditaan selvityksiä maakuntastrategian, aluekehitystehtävien ja alueidenkäyttötehtävien prosesseihin. Sidosryhmäyhteistyö ja kansainväliset kontaktit muodostuvat mainittujen kahden prosessin ympärille.

Tutkimustoiminta vaikuttaa maakunnan kehitykseen välillisesti pitkällä aikavälillä. Sen tarkoituksena on osaltaan parantaa maakunnan suunnittelun ja siihen kuuluvien asiakirjojen laatua tuottamalla luotettavaa ja monipuolista tutkimustietoa. Toiminnan lyhyemmän aikavälin vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi keräämällä palautetta maakunnan suunnittelun asiakirjojen tieto-osioiden laadusta. Vaikuttavuutta voidaan suunnata painottamalla tehtävien valinnassa liiton vapaaehtoisen yleistehtävän näkökulmia (hyvinvointi, elinympäristö, yhteenkuuluvuus, yhteistyö) eri tavoin eri toimintavuosina. Esimerkiksi tietotuotteita (kartat, tilastot, raportit) julkaisemalla voidaan tukea maakuntaidentiteetin muodostumista.


Lisätiedot:

Tutkimuspäällikkö
Jukka Mikkonen
03 871 9441, 040 723 8226
fax 03 871 9426
jukka.mikkonen(a)paijat-hame.fi