Tehtävät :: Kansainvälisyys :: Kansainvälisen toiminnan rahoitusvälineitä 2014-2020

KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN RAHOITUSVÄLINEITÄ

Alueen yhteisiä toimenpiteitä ja alueiden välistä yhteistyötä toteutetaan monilla eri tasoilla: elinkeinoelämän saralla, hanke- ja projektitasolla, alueellisten ja kansallisten verkostojen tasolla, alueiden välisenä yhteistyönä ja hallintotasolla. Maakunnan elinkeinoelämä ja kansainväliset toimijat sijoittavat vuosittain runsaasti omaa pääomaa kansainvälisiin toimenpiteisiin ja tuotekehitykseen. Rahoitusta kansainvälisiin toimenpiteisiin saadaan maakuntaan myös kansallisista rahoituslähteistä. Euroopan unioni on lisännyt rakennerahastokaudelle 2007-2013 rahoitusta alueiden välisiin kansainvälisiin ohjelmiin, ja niissä suoritettaviin toimenpiteisiin, joista tarkemmin jäljempänä.

Kansallisen ja Euroopan rakennerahastopolitiikan (EAKR, ESR) toteuttaminen mahdollistaa eri ohjelmissa kansainvälisen yhteistyön kehittämisen. Myös toimintaryhmien toteutukseen on uudella kaudelle otettu kansainvälinen ulottuvuus. Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmilla tuetaan erityisesti yritystoimintaan, matkailuun, ympäristöön, kulttuuriin, infrastruktuuriin sekä terveyden, kulttuurin ja koulutuksen alojen väliseen yhteistyöhön liittyviä toimia.

Päijät-Häme on mukana rajoittuvana alueena Keskinen Itämeri (Suomi-Ruotsi-Viro-Latvia) - ohjelmassa, jonka puitteissa voidaan jatkaa aktiivista hankeyhteistyötä mm. Viron suuntaan. Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumentissa (ENPI) Päijät-Häme on mukana rajoittuvana alueena Kaakkois-Suomi- Venäjä -ohjelmassa, joka mahdollistaa yhteistyön edistämisen mm. Pietarin ja Leningrad Oblastin kanssa. Päijät-Häme on myös mukana koko Itämeren laajuisessa IV B - ohjelmassa sekä koko Euroopan unionin laajuisessa IV C -ohjelmassa.

Tavoitteena on myös innovaatiotoimijoiden kansainvälisen yhteistyön ja EU:n muiden rahoitusmahdollisuuksien hyödyntäminen mm. seitsemännestä puiteohjelmasta.

Rajat ylittävän yhteistyön (cross border) IV A -ohjelmilla tuetaan erityisesti yritystoimintaan, matkailuun, ympäristöön, kulttuuriin, infrastruktuuriin sekä terveyden, kulttuurin ja koulutuksen alojen väliseen yhteistyöhön liittyviä toimia. Tukikelpoisia alueita rajat ylittävään yhteistyöhön ovat kaikki EU:n maarajoilla sijaitsevat NUTS 3 -tason alueet sekä ne meriraja-alueet, joita erottaa enintään 150 kilometriä ottaen kuitenkin huomioon yhteistyön jatkuvuuden ja johdonmukaisuuden. Komissio vahvistaa lopullisen luettelon tukikelpoisista alueista, ja jäsenvaltiot puolestaan sopivat keskenään ohjelma-alueista. Päijät-Häme on mukana rajoittuvana alueena Keskisen Itämeren IVA -ohjelmassa.

Valtioiden välisen yhteistyön (transnational) IVB -ohjelmilla tuetaan erityisesti innovaatioihin, ympäristöön, saavutettavuuteen ja kestävään kaupunkikehitykseen liittyviä toimia. Päijät-Häme on mukana Itämeren IVB -ohjelmassa.

Uusi alueiden välisen yhteistyön, tiedon vaihdon ja tutkimuksen (transnational) IVC -ohjelma on koko Euroopan unionin laajuinen ja perustuu vuosina 2000-2006 toimineisiin Interreg III C, Interact, Urbact ja Espon -ohjelmiin. Esitetyt alueiden välisen yhteistyön toiminta-alat ovat teknologiset innovaatiot, tutkimus ja kehitys, yrittäjyys, innovaatiot alueellisissa palveluissa,
ympäristöriskien ehkäiseminen ja energiatehokkuus. Esitetyt verkosto-ohjelmien toiminta-alat ovat yhteistyöohjelmien toteuttamiseen liittyvät selvitykset, tietojen keruu ja parhaiden käytäntöjen levittäminen sekä kehitystrendien seuranta ja analyysi.

Yhteistyö Euroopan unionin ulkorajoilla siirtyy kaudella 2007-2013 eurooppalaisen naapuruuden ja kumppanuuden välineen (ENPI) ja liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) piiriin. Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitteesta osoitetaan näiden instrumenttien rajat ylittävälle yhteistyölle EU:n ulkorajoilla erikseen määritelty rahoitusosuus. Kaudella 2000-2006 ulkorajayhteistyötä on toteutettu Interreg- ja naapuruusohjelmien puitteissa. Ulkorajayhteistyö perustuu ENPI- ja IPA-asetuksiin, joiden valmistelua on Suomessa koordinoinut ulkoasiainministeriö. Suomen ja Venäjän välillä vuosina 2007-2013 toteutettavan EU-rahoitteisen rajat ylittävän yhteistyön lähtökohtana ovat vuosina 2004-2006 toteutetut naapuruusohjelmat. Päijät-Häme kuuluu rajoittuvana alueena Kaakkois-Suomi-Venäjä -ohjelmaan.