Tehtävät :: Aluekehitys :: Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Lataa ohjelma pdf

Päijät-Hämeessä (Artjärvi, Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Sysmä) oli 31.12.2008 yhteensä noin 200 000 asukasta. Yli 65-vuotiaiden osuus oli noin 20 % koko väestön määrästä. Ulkomaan kansalaisten osuus oli noin 2 %. Ulkomaan kansalaisten ikärakenne poikkeaa selvästi valtaväestön ikärakenteesta. Työikäisten, erityisesti 25 - 40-vuotiaiden määrä on huomattavasti suurempi kuin valtaväestössä ja vanhusten määrä puolestaan on hyvin pieni.


Väestönkehitysarvioiden mukaan Päijät-Hämeen väestö on ikääntymässä eikä syntyvyys tulevaisuudessa enää riitä vastaamaan esim. alueen työvoimatarpeisiin. Pelkästään yksityisen sektorin työvoiman eläkepoistuman korvaamiseen tarvittaisiin arvioiden mukaan kaikki työmarkkinoille tulevat, nyt maakunnassa asuvat nuoret . Väestön ikääntyminen tarkoittaa myös, että tulevaisuudessa yhä pienempi joukko työssäkäyviä elättää entistä suuremman määrän työvoimaan kuulumattomia eli ns. huoltosuhde heikkenee. Huoltosuhde kuvaa lasten ja eläkeikäisten lukumäärän suhdetta työikäisen väestön lukumäärään eli miten monta työssäkäymätöntä on sataa työikäistä kohden. Uhkana on myös, että maakunnan väestömäärä vähenee. Yksi keino työvoiman riittävyyden turvaamiseen, väestömäärän kasvuun ja huoltosuhteen parantamiseen olisi lisääntyvä maahanmuutto. Maahanmuuton aktiivinen kasvattaminen on myös yksi valtakunnan tason linjauksissa esitetyistä tavoitteista.


Maahanmuuttajien määrä on viime vuosina lisääntynyt niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa ja samalla siirtolaisuudesta on tullut yksi ajankohtaisimmista kansainvälisistä ilmiöistä. Ulkomaalaisten määrä on noussut voi-makkaasti myös Päijät-Hämeessä, mikä yhdessä tulevina vuosina mahdollisesti uhkaavan työvoimapulan kanssa loi tarpeen tarkastella ja kehittää koko maakunnan kattavia maahanmuuttopoliittisia rakenteita. Tämän tarkastelun yhteydessä todettiin, että alueelle tarvitaan maahanmuuttopoliittinen ohjelma maahanmuuttajien ja heidän osaamisensa saamiseksi maakunnan voimavaraksi.


Maahanmuuttajien määrät vaihtelevat suuresti Päijät-Hämeen eri kunnissa. Suurella osalla Päijät-Hämeen kuntia ei ole kuntakohtaista kotouttamisohjelmaa tai niiden sisältö ei vastaa nykyisen toimintaympäristön tarpeita. Edellä mainituista syistä päätettiin alueelle laatia ensimmäinen maakunnallinen maahanmuuttopoliittinen ohjelma, joka korvaa tai täydentää kuntakohtaisia tai seudullisia kotouttamisohjelmia.

Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman seurantaraportti 15.8.2013

avautuu tästä linkistä.